SAYDESKENT KOOPERATİFİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Zübeyde Hanım Mahallesi Sebzebahçeleri Caddesi 78/22

Altındağ/ANKARA


Sayı: 2017/5

Konu: Genel Kurul Çağrısı


Sayın Ortağımız;

Kooperatifimizin kuruluş sonrası 2017 yılına ait 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.11.2017 Cumartesi günü Saat: 10.00’ da Çağlayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi Klas Düğün Salonu No:250 / D Mamak / ANKARA adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 11.11.2017 Cumartesi günü Saat:10.00’ da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Toplantıya iştirak etmenizi temenni eder, iştirak edemeyecek iseniz ekli noterden onaylı vekaletname ile bir vekil aracılığıyla kendinizi temsil ettirmenizi önemle rica ederiz.. 09.10.2017

                                                                                                                                                Geçici Yönetim Kurulu

                                                                                                                              Kemal TÜCCAR                Selçuk YURDAKUL

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Divan Heyeti’nin oluşumu ve divana yetki verilmesi

3. Geçici Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunun sunumu, müzakeresi ve ibrası

4. Kooperatif ana tüzüğünün sunumu

5. İnşaat arsa alımı, piyasa araştırması ve yapımı konusunda çalışma yapmak üzere komisyon oluşturulması

6. Üst birlik oluşturulması veya mevcut bir üst birliğe üye olunması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için asil ve yedek üye usulünün belirlenip Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için Asil ve Yedek Üye seçiminin yapılması

8. Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin belirlenmesi

9. Kooperatif bütçesi ve programının müzakere edilerek karara bağlanması

10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi

11. Dilek ve temenniler

12. Kapanış


Eki: Vekaletmane Örneği**** Kooperatifler kanunu gereği Genel Kurul tarihi ve gündemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edileceği gibi katılımcılarımıza iadeli taahhütlü tebligat yöntemi ile bildirim yapılacaktır.